شرکت ملی گاز ایران

بدینوسیله به اطلاع می رساند در طول استفاده از سامانه آرشیو اسناد عملکرد و قابلیت های نرم افزار مورد رضایت بوده و نحوه پشتیبانی از سامانه تا کنون قابل قبول بوده است